ความเป็นมาของโรงเรียนเรา

 

โรงเรียนกำจรวิทย์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17   กันยายน  2501 ณ  เลขที่   1700    ถนนพระราม    อำเภอเมืองลพบุรี    จังหวัดลพบุรี

ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับอนุบาล เป็นโรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดลพบุรี โดยมี นางบานเย็น  บัวขำ

เป็นเจ้าของและตั้งชื่อโรงเรียนตามชื่อของ นายกำจร  บัวขำ   บุตรชายที่เสียชีวิตไป


ปีการศึกษา2507

 

ได้รับอนุญาตให้ย้ายโรงเรียนไปตั้ง ณ เลขที่ 162/1 ถนนนารายณ์มหาราช  อำเภอเมืองลพบุรี

มีเนื้อที่ 1ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา

 

ปีการศึกษา  2512


ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นตามจำนวนของนักเรียนและขยายเนื้อที่เป็น  6 ไร่ 2 งาน      29 ตารางวา


ปีการศึกษา 2532


ได้รับอนุญาตแต่งตั้ง  นางสาวกอแก้ว   เพชรบุตร    เป็นผู้จัดการ


ปีการศึกษา 2533


- รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ จากกระทรวงศึกษาธิการ

- รับรางวัลโรงเรียนเอกชนดีเด่น ระดับประถมศึกษา (ภาคกลาง)  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน


ปีการศึกษา 2534


- รับรางวัลโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

- รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนจริยศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 09:33 น.)